Publikacje z lat 2000-2009

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2016.


 • 2009 Karolina Blusiewicz, Obuwie warszawskie z XIV-XVIII wieku, Archeologia dawnej Warszawy, t. 1, red. Włodzimierz Pela, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa
 • 2009 Marek Wrede, Domus – curia – domus dualis – domus regalis – curia Murata – domus magna lapidea – lapidea regia – stary dom murowany. Budynek południowy Zamku Królewskiego w Warszawie (XIV-XVII w.). Rekapitulacja, „Kronika Zamkowa”, Nr 1-2/57-58/2009, s.?
 • 2009 Andrzej Sołtan, Miasto Nowa Warszawa w XV-XVIII wieku, „Kronika Warszawy”, Nr 1/140/2009, s. 7-16
 • 2008 Andrzej Piotrowski, Agata Wójcik, Targówek – tu zaczyna się Warszawa. Wczesnośredniowieczne osadnictwo Warszawy, Warszawa
  (http://www.targowek.waw.pl/page/data/other/grodzisko_informator.pdf)
 • 2008 Maria Sierocka-Pośpiech, Materiały do dziejów Nowej Warszawy w zasobach Archiwum Głównego Akt Dawnych, „Kronika Warszawy”, Nr 4/139/2008, s. 19-24
 • 2008 Włodzimierz Pela, Badania archeologiczno-architektoniczne Nowego Miasta w Warszawie, „Kronika Warszawy”, Nr 4/139/2008, s. 7-18
 • 2008 Jazdów, red. E. Rużyłło, Warszawa
 • 2008 Włodzimierz Pela, Mury obronne Starej Warszawy, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa
 • 2008 Włodzimierz Pela, Badania archeologiczno-architektoniczne siedzib władz dawnej Warszawy: kamienice wójtowskie oraz ratusz – staro- i nowomiejski, „Rocznik Warszawski”, t. 36, 2008, s. 115-128
 • 2008 Jerzy Lileyko, Kamienica Wójtowska i Ratusz Starego Miasta: siedziby miejskich władz sądowych Warszawy w XIV-XVII wieku, „Rocznik Warszawski”, t. 36, 2008, s. 99-114
 • 2008 Andrzej Sołtan, Pisarze miejscy Starej Warszawy od XV do 1 połowy XVII wieku: pochodzenie – wykształcenie – kariery, „Rocznik Warszawski”, t. 36, 2008, s. 171-194
 • 2008 Paweł Fijałkowski, Trudne początki Gminy Żydowskiej w Warszawie (XV-XVIII.), „Rocznik Warszawski”, t. 36, 2008, s. 383-398
 • 2008 Agnieszka Bartoszewicz, U progu społeczeństwa obywatelskiego: warszawskie sądownictwo w późnym średniowieczu, „Rocznik Warszawski”, t. 36, 2008, s. 81-98
 • 2008 Janusz Grabowski, Ustrój i organizacja władz Starej i Nowej Warszawy w epoce książąt mazowieckich (XIV-XVI wiek), „Rocznik Warszawski”, t. 36, 2008, s. 61-80
 • 2007 Jerzy Garus, Gród i Zamek książąt mazowieckich w Warszawie. Nowe źródła archeologiczne i nowe spojrzenie, „Kronika Zamkowa”, Nr 1-2 /53-54/ 2007, s. 7-37 (PDF: http://mazowsze.hist.pl/issue.php?year=376)
 • 2007 Rafał Mroczek, Późnośredniowieczne zabytki ruchome z badań na dziedzińcu głównym Pałacu Pod Blachą, „Kronika Zamkowa”, Nr 1-2 /53-54/ 2007, s. 39-90 (PDF: http://mazowsze.hist.pl/issue.php?year=376)
 • 2007 Michał Sekuła, Relikty umocnień obronnych warszawskiej siedziby książęcej, odkryte na dziedzińcu Pałacu Pod Blachą, „Kronika Zamkowa”, Nr 1-2 /53-54/ 2007, s. 91-115 (PDF: http://mazowsze.hist.pl/issue.php?year=376)
 • 2007 Tomasz Ważny, Dendrochronologiczne datowanie średniowiecznego grodu warszawskiego, „Kronika Zamkowa”, Nr 1-2 /53-54/ 2007, s. 117-125 (PDF: http://mazowsze.hist.pl/issue.php?year=376)
 • 2007 Michał Auch, Maciej Trzeciecki, Średniowieczne importy ceramiczne z badań na dziedzińcu głównym Pałacu Pod Blachą, „Kronika Zamkowa”, Nr 1-2 /53-54/ 2007, s. 127-154 (PDF: http://mazowsze.hist.pl/issue.php?year=376)
 • 2007 Anna Gręzak, Konsumpcja mięsa w grodzie warszawskim w świetle zwierzęcych szczątków kostnych, „Kronika Zamkowa”, Nr 1-2 /53-54/ 2007, s. 155-167 (PDF: http://mazowsze.hist.pl/issue.php?year=376)
 • 2007 Monika Badura, Małgorzata Latałowa, Szczątki roślinne ze średniowiecznych konstrukcji wałowych na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie (pałac Pod Blachą), „Kronika Zamkowa”, Nr 1-2 /53-54/ 2007, s. 169-185 (PDF: http://mazowsze.hist.pl/issue.php?year=376)
 • 2007 Ewa Suchodolska, Źródła pisane do dziejów Zamku książąt mazowieckich w Warszawie, „Kronika Zamkowa”, Nr 1-2 /53-54/ 2007, s. 187-210 (PDF: http://mazowsze.hist.pl/issue.php?year=376)
 • 2007 Robert M. Kunkel, Typologia średniowiecznych zamków książęcych i możnowładczych na Mazowszu, „Kronika Zamkowa”, Nr 1-2 /53-54/ 2007, s. 211-229 (PDF: http://mazowsze.hist.pl/issue.php?year=376)
 • 2006 Andrzej Sołtan, Kamienica Bornbachowska, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa
 • 2006 Rewelacyjne odkrycia na Placu Zamkowym w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, Warszawa
  (http://studioautorskie.pl/foldery/folder_snap.pdf)
 • 2005 Włodzimierz Pela, Gotycka dekoracja malarska zewnętrznego muru obronnego w Warszawie, „Rocznik Warszawski”, t. XXXIII, 2005, s. 211-219
 • 2004-2005 Andrzej Piotrowski, Warszawa w średniowieczu, „Z Otchłani Wieków”, R. 59/ Nr 1-4/ 2004-2005, s. 25-32
 • 2004-2005 Agata Wójcik, Cechy rzemieślnicze w średniowiecznej Warszawie, „Z Otchłani Wieków”, R. 59/ Nr 1-4/ 2004-2005, s. 33-37
 • 2004-2005 Liliana Ring, Kilka słów o pieczęciach warszawskich, „Z Otchłani Wieków”, R. 59/ Nr 1-4/ 2004-2005, s. 38-41
 • 2004-2005 Włodzimierz Pela, Warszawa odsłania swe tajemnice, „Z Otchłani Wieków”, R. 59/ Nr 1-4/ 2004-2005, s. 48-60
 • 2004-2005 Teresa Tracz, Badania archeologiczne na trasie W-Z w Warszawie w latach 1948-1949, „Z Otchłani Wieków”, R. 59/ Nr 1-4/ 2004-2005, s. 70-74
 • 2004 Marian Marek Drozdowski, Andrzej Zahorski, Historia Warszawy, Wydawnictwo Jeden Świat, Warszawa
 • 2004 Włodzimierz Pela, Archeologia Warszawy. Stan i potrzeby badań, „Rocznik Warszawski”, R. XXXII, 2004, s. 73-94
 • 2004 Ewa Suchodolska, W sprawie stołeczności średniowiecznej Warszawy, „Rocznik Warszawski”, R. XXXII, 2004, s. 167-169
 • 2004 Andrzej Sołtan, O znaczeniu biografistyki w badaniach nad dziejami Warszawy XIV-XVII wieku, „Rocznik Warszawski”, R. XXXII, 2004, s. 99-104
 • 2004 Henryk Samsonowicz, Pytania dotyczące dziejów średniowiecznej Warszawy, „Rocznik Warszawski”, R. XXXII, 2004, s. 5-10
 • 2003 Andrzej Sołtan, Barnbachowie i ich kamienica, „Almanach Muzealny”, t. IV, 2003, s. 167-196
 • 2003 Katarzyna Meyza, Badania archeologiczne na Placu Zamkowym w latach 1977-1983, „Almanach Muzealny”, t. IV, 2003, s. 5-115
 • 2002 Agata Wójcik, Gdzie mieszkała papuga księcia Janusza?, „Z Otchłani Wieków”, R. 57/Nr 3-4/ 2002, s. 55-59
 • 2001 Marta Piber, Służew średniowieczny. Dzieje parafii i wsi Służew w ziemi warszawskiej, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa
 • 2001 Maria Miśkiewicz, Bródno Stare i jego znaczenie w rozwoju Mazowsza wczesnośredniowiecznego, „Z Otchłani Wieków”, R. 56 / Nr 1-2/ 2001 (http://spolecznosc.targowek.waw.pl/page/index.php?str=331)
 • 2001 Olga Lipińska, Gród i osada podgrodowa na Bródnie Starym w świetle badań prowadzonych w latach 1949-1966, „Z Otchłani Wieków”, R. 56 / Nr 1-2 / 2001 (http://spolecznosc.targowek.waw.pl/page/index.php?str=332)
 • 2001 Andrzej Piotrowski, Bródno czeka …, „Z Otchłani Wieków”, R. 56 / Nr 1-2 / 2001 (http://spolecznosc.targowek.waw.pl/page/index.php?str=333)
 • 2001 Włodzimierz Pela, Badania archeologiczne na rynku Starego Miasta w Warszawie w latach 1952-1999, „Almanach Muzealny”, t. III, 2001, s. 27-44
 • 2001 Włodzimierz Pela, Warszawa-Pułtusk. Znaczenie badań archeologiczno-architektonicznych dla weryfikacji dziejów miast mazowieckich, „Rocznik Mazowiecki”, t. XIII, 2001, s. 79-96
 • 2001 Aleksandra Świechowska, O najdawniejszej Warszawie w świetle dotychczasowych badań archeologicznych, [w:] Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie, red. Tadeusz Polak, Wydawnictwo Projekt, Warszawa, s. 37-46
 • 2001 , Aleksandra Świechowska, Badania archeologiczne a odbudowa Zamku Królewskiego i jego otoczenia, [w:] Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie, red. Tadeusz Polak, Wydawnictwo Projekt, Warszawa, s. 47-55
 • 2001 Antoni Kąsinowski, Zamek warszawski a badania architektoniczne, [w:] Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie, red. Tadeusz Polak, Wydawnictwo Projekt, Warszawa, s. 56-75
 • 2000 Tadeusz Zagrodzki, Gotycka architektura katedry św. Jana w Warszawie, Wydawnictwo DiG, Warszawa
Reklamy