Wykaz najnowszych publikacji

Ostatnia aktualizacja: 2.01.2017.


 • 2016 Agata Wójcik, Badania archeologiczne w Warszawie, „Stolica”, Nr 1-2, 2016, s. 46-50
 • 2015 Jerzy Grabowski, Pierwsi gospodarze Warszawy. Bolesław II i jego potomstwo, [w:] Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach, red. Henryk Rutkowski, Warszawa, s. 33-52
 • 2015 Anna Wajs, Geneza herbu Warszawy, [w:] Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach, red. Henryk Rutkowski, Warszawa, s. 73-79
 • 2015 Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Świadectwa archeologiczne o początkach Warszawy, [w:] Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach, red. Henryk Rutkowski, Warszawa, s. 79-88
 • 2015 Jerzy Garus, Siedziba książąt mazowieckich w Warszawie w pierwszej połowie XIV wieku, [w:] Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach, red. Henryk Rutkowski, Warszawa, s. 89-105
 • 2015 Marek Słoń, Układ przestrzenny lokacyjnej Warszawy, [w:] Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach, red. Henryk Rutkowski, Warszawa, s. 107-112
 • 2015 Marta Piber-Zbieranowska, Kościoły warszawskie w XIV wieku, [w:] Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach, red. Henryk Rutkowski, Warszawa, s. 113-127
 • 2015 Wiesław Sieradzan, Proces warszawsko-uniejowski z 1339 r. a polityka książąt mazowieckich wobec państwa zakonu krzyżackiego w pierwszej połowie XIV wieku, [w:] Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach, red. Henryk Rutkowski, Warszawa, s. 129-139
 • 2013 Włodzimierz Pela, Historia Badań archeologicznych i architektonicznych dawnej Warszawy, Archeologia dawnej Warszawy, red. Włodzimierz Pela, t.2, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa
 • 2013 Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, opracowali Adam Wolff i Kazimierz Pacuski, pod red. Tomasza Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa
  (http://www.slownik.ihpan.edu.pl/browse.php?d=11)
 • 2012 Janusz Grabowski, XV-wieczne przywileje dla Nowej Warszawy: ze studiów nad ustrojem i organizacja miasta extra muros w okresie książęcym, „Rocznik Warszawski”, t. 37, 2009-2012, s. 5-25
 • 2012 Maria Dąbrowska, Wyposażenie grobowe zmarłych od średniowiecza do XVIII wieku z cmentarza przy kościele p.w. św. Katarzyny na warszawskim Służewiu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LX, 2012, Nr 2, s.?
 • 2011-2012 Michał Sekuła, Warszawska siedziba książęca w świetle najnowszych badań, „Z Otchłani Wieków”, R. 66/Nr 1-4/2011-2012, s. 22-37
 • 2010 Krzysztof Mrozowski, Religijność mieszczan późnośredniowiecznej Warszawy w świetle najstarszych zachowanych testamentów, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVIII, 2010, Nr 2, s. 191-196
 • 2010 Robert Gawkowski, Moja Dzielnica Włochy. Historia Włoch i Okęcia, Wydawca Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Warszawa
  (http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=6770&from=&dirids=1&ver_id=&lp=12&QI=)